Algemene voorwaarden doneren Stichting RuimvolKOENde

U zult doneren aan de Stichting RuimvolKOENde, gevestigd te Hellendoorn en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 83793208.

Donatievoorwaarden
Deze donatievoorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie die aan Stichting RuimvolKOENde wordt gedaan. Op de website www.ruimvolkoende.nl wordt de donateur gevraagd deze donatievoorwaarden te accepteren door het aanvinken van een hokje. Stichting RuimvolKOENde behoudt zich het recht voor de donatievoorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Rechten en plichten van Stichting RuimvolKOENde
Elke betaling die door een donateur wordt gedaan aan Stichting RuimvolKOENde komt volledig ten goede aan Stichting RuimvolKOENde en zal door Stichting RuimvolKOENde worden aangewend voor het ondersteunen van Koen. Stichting RuimvolKOENde is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties. Restitutie is niet mogelijk. Stichting RuimvolKOENde aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de donateur als gevolg van de door de donateur gedane donatie.
Stichting RuimvolKOENde neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige web-omgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. Stichting RuimvolKOENde aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.

Rechten en plichten van de donateur
De donateur kan aan een donatie geen rechten ontlenen anders dan dat Stichting RuimvolKOENde de donatie zal aanwenden voor het ondersteunen van Koen. Om een donatie te kunnen doen dient de donateur de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. De donateur die onder de 18 jaren oud is kan een online donatie of een online aanmelding als vaste sponsor/donateur alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd. De donateur is verplicht om zijn/haar naam en identiteit correct op te geven. De donateur zal de donatie verrichten met middelen waarover hij/zij mag beschikken en zeggenschap heeft. De donateur ziet er op toe dat een eventuele partner, in de zin van artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, vooraf zijn/haar toestemming heeft verleend voor de donatie, indien deze is te beschouwen als ongebruikelijk en/of bovenmatig. De donateur vrijwaart Stichting RuimvolKOENde voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de donateur aan Stichting RuimvolKOENde.

Privacy
Stichting RuimvolKOENde verwerkt de door de donateur verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle ter zake geldende wettelijke voorschriften, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden gesteld. Deze persoonsgegevens worden door Stichting RuimvolKOENde verwerkt ten behoeve van het afwikkelen van donaties zoals in deze voorwaarden bedoeld, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten voor zover die verband houden met de missie en visie van Stichting RuimvolKOENde (tenzij de donateur anders zal hebben aangegeven door een mail te sturen aan stichting@ruimvolkoende.nl), alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Stichting RuimvolKOENde stelt de gegevens van haar donateurs niet beschikbaar aan derden.

Juridisch
Op uw donatie en op deze donatievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk